• Kritéria prijímacieho konania


    • Stredná odborná škola veterinárna

     Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17   Košice – Barca , www.sosvet.sk

     –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

     Kritériá a ostatné podmienky na  prijímacie konanie  pre školský rok 2019/2020

     určené  v súlade § 65 zákona NR SR číslo 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní

      

     Študijný odbor: 4336 M 00 veterinárne zdravotníctvo a hygiena

     Plán prijatia: 2 triedy, počet žiakov 62

     4336 M01  veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov hospodárskych zvierat         15 žiakov

     4336 M02  veterinárne zdravotníctvo a hygiena - hygienická a laboratórna služba   16 žiakov

     4336 M03  veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov cudzokrajných zvierat         15 žiakov

     4336 M05  veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov psov                                     16 žiakov

      

      

     Študijný odbor: 4338 M veterinárny asistent pre ambulancie

     Plán prijatia: 2 triedy, počet žiakov 50

     V tomto odbore plánujeme duálne vzdelávanie - 1 deň - prax, 4 dni - výuka

     Prijímacie konanie

      

     1. Bez prijímacej skúšky na overenie vedomostí sa prijmú uchádzači, ktorí v testovaní žiakov deviateho ročníka ZŠ dosiahli úspešnosť najmenej  90%. Ostatní uchádzači vykonajú prijímaciu skúšku z predmetov SJL a BIO formou písomného testu.
     2. Do prijímacieho pokračovania môžu byť zaradení žiaci, ktorí spĺňajú zdravotné kritériá v súlade so ŠVP pre skupinu odborov 43 veterinárske vedy .
     3. Poradie uchádzačov sa vytvorí na základe počtu bodov získaných za výsledky v ZŠ,

     v celoštátnom testovaní  žiakov v roku 2019 a z výsledkov prijímacej skúšky.

     1. Bodové hodnotenie výsledkov v ZŠ - spolu najviac 60 bodov

     Bodové hodnotenie prospechu - najviac 58 bodov - za prospech na konci 8. ročníka a v prvom polroku 9. ročníka v  profilových predmetoch (SJL, BIO) a ostatných vybraných predmetoch (CUJ, DEJ, GEO, MAT, FYZ, CHE) .

     Predmet

     Počet bodov pri

     známke   1

      známke   2

      známke   3

      známke   4

     SJL , BIO

     5

     4

     1

     0

     cudzí jazyk

     4

     2

     1

     0

     ostatné predmety

     3

     2

     1

     0

      

     Bodové hodnotenie súťaží - najviac 2 body za umiestnenie do 3. miesta na predmetových olympiádach v okresných  alebo vyšších kolách.

     1. Bodové hodnotenie výsledkov celoštátneho testu  v 9. ročníku - spolu najviac 20 bodov

     Body sa prideľujú za test zo slovenského jazyka tak, že v intervale 5% úspešnosti v teste z predmetu sa prizná 1 bod (napríklad pri úspešnosti 16% až 20% sa zapíšu 4 body, pri úspešnosti 96 % - 100% 20 bodov). Výsledky  testu z matematiky sa do bodového hodnotenia PS nezapočítavajú.

     1. Bodové hodnotenie prijímacej skúšky – spolu najviac 40 bodov                      Za test zo slovenského jazyka a literatúry sa priradí najviac 20 bodov, za test z biológie najviac 20 bodov.
     2. Uchádzačom, ktorí sa hlásia na 2 odbory sa výsledok testov prijímacích skúšok z BIO a SJL v prvom termíne započíta do bodového ocenenia prijímacej skúšky na iný odbor v druhom termíne.

     Rozhodnutie o prijatí

     1. Riaditeľ školy vydá rozhodnutie o prijatí na základe poradia uchádzačov podľa študijného odboru a voľných miest.

     2. Pri rovnosti bodov sú zvýhodnení uchádzači:

     a)   s lepšími výsledkami v profilových predmetoch v ZŠ,

     b)   9. ročníka, s lepším priemerom známok za 1. polrok

     c)   s lepším výsledkom v teste T9 z matematiky.

      

      Schválené v pedagogickej rade 27.02.2019

                                       

     MVDr. Ladislav Mucha

                                                                                        riaditeľ školy

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
   • sosvet@sosvet.sk
   • +421 x 055 6855347
   • Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca