• Neinvestičný fond    • KVAPKA n.f. so sídlom Košice - Barca, Mladých poľnohospodárov 2, bola zriadená 28. 08. 1997 pod číslom 97/07722 ako neinvestičný fond. Neinvestičný fond sa zriaďuje na dobu neurčitú.

          Zriaďovateľmi sú Mgr. Jozef Skybjak a RNDr. Agáta Pinčáková. Správcom fondu je Ing. Daniela Šimkovičová.

          Účelom neinvestičného fondu je rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, ochrana a podpora zdravia a vzdelávania.

     Orgány investičného fondu:
          Správna rada:
     RNDr. Agáta Pinčáková
     Ing. Daniela Šimkovičová
     MVDr. Ladislav Mucha
     MVDr. Mikuláš Kačúr

          Správca:
     Ing. Daniela Šimkovičová 


     Podmienky darovania 2 % z daní


     Darcovia, ktorí chcú darovať neinvestičnému fondu KVAPKA 2 % z dane postupujú takto:

          1. Zamestnanci, ktorí neodovzdávajú daňové priznanie využijú priložené tlačivá: 

              Vyhlasenie_o_poukazani_podielu_zaplatenej_dane_z_prijmov_2018.pdf

     a  Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov_2018.pdf   

          2. Fyzické osoby, ktoré odovzdávajú daňové priznanie dane z príjmov FO daňovému úradu majú uvedenú rubriku v daňovom tlačive, do ktorej vypíšu iniciály KVAPKA n.f.

          3. Právnické osoby, ktoré odovzdávajú daňové priznanie dane z príjmov PO daňovému úradu majú uvedenú rubriku v daňovom tlačive, do ktorej vypíšu iniciály KVAPKA n.f.


      

     Iniciály KVAPKA n.f.:
         

     Číslo účtu: 4009064834/7500

     IBAN: SK 71 7500 0000 0040 0906 4834

     Bankové spojenie: ČSOB, a.s. 

     Obchodné meno alebo názov: KVAPKA n.f.
     Sídlo: Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice
     Právna forma: Neinvestičný fond
     Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 30688841

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
   • sosvet@sosvet.sk
   • +421 x 055 6855347
   • Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca